Služby

Trestné právo

- obhajoba a zastupovanie vo všetkých štádiách trestného konania podľa Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. a Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. / analýza problému, návrh riešenia, príprava obhajoby, zabezpečenie dôkaznej sily pre obhajobu, príprava obvineného na jednotlivé úkony, účasť na všetkých úkonoch trestného konania, vypracovanie všetkých písomných podkladov, sťažností a návrhov.

- právne poradenstvo v oblasti trestného práva.


Ústavné právo

- podávanie ústavných sťažností a zastupovanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ako aj pred Európskym súdom pre ľudské práva.


Obchodné právo

- vypracovanie kompletných dokumentov a kompletné zakladanie obchodných spoločností / spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a iné.

- zastupovanie v konaniach pred registrovým súdom a živnostenským úradom.

- vypracovanie kompletných podkladov pri zmenách v obchodných spoločnostiach / prevody obchodných podielov resp. akcií, vzťahy medzi spoločníkmi, zmena predmetov činnosti, zmena štatutárnych orgánov a spôsobu ich konania, zmena obchodného mena zvyšovanie a znižovanie základného imania, zmena právnej formy, Likvidácia a výmaz obchodných spoločností.

- vypracovanie zasadnutí valných zhromaždení u právnických osôb.

- zabezpečenie zápisu zmien v obchodnom registri a živnostenskom registri.

- spisovanie a posudzovanie obchodných zmlúv (kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o sprostredkovaní, komisionárske zmluvy, mandátne zmluvy a iné)

- s údne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok z obchodných záväzkových vzťahov, zabezpečenie pohľadávok.

- vypracovanie žalôb a kompletné zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Obchodného zákonníka.

- mimosúdne riešenie obchodných sporov.

- právne poradenstvo v oblasti obchodného práva.


Občianske právo

- zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku a Občianskeho zákonníka.

- spisovanie a posudzovanie zmlúv, dohôd, návrhov, žalôb a iných podaní.

- zastupovanie v dedičskom konaní.

- sprostredkovanie mimosúdneho riešenia sporov.

- zastupovanie v exekučnom konaní podľa Exekučného poriadku č. 233/1995 Z.z. ,

- právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva.


Športové právo

- vypracovanie zmlúv špecifických v oblasti športového práva.

- zastupovanie športovcov a klubov pri uzatváraní športových zmlúv.

- právne poradenstvo v oblasti športového práva.


Rodinné právo

- vypracovanie návrhu na rozvod manželstva, úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom.

- zastupovanie v rozvodovom konaní.

- zastupovanie v konaní o úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom (úprava výživného, úprava styku s maloletým dieťaťom a iné) a vo všetkých iných konaniach podľa Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z.

  - vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

- zastupovanie v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vypracovanie dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

- zabezpečovanie a spisovanie všetkých druhov rodičovských dohôd, ktoré nepotrebujú schválenie súdom.

- vymáhanie zaostalého výživného v rámci exekučného konania.

- právne poradenstvo v oblasti rodinného práva.


Pracovné právo

- vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovedí zo strany zamestnávateľa, resp. zamestnanca a všetkých druhov podaní podľa Zákonníka práce.

- zastupovanie vo všetkých druhoch konaní pred súdmi a štátnymi orgánmi.

- právne poradenstvo v oblasti pracovného práva a pracovnoprávnych vzťahov.


Správne právo

- vypracovanie vybraných podaní.

- zastupovanie v správnom konaní podľa Správneho poriadku.

- právne poradenstvo v oblasti správneho práva.


Autorské právo a právo priemyselného vlastníctva (ochranné známky, dizajn, patenty a pod.)

- ochrana práv autorov a iných oprávnených osôb.

- vymáhanie náhrady škody a bezdôvodného obohacovania pri neoprávnenom použití autorského diela, alebo práva priemyselného vlastníctva (ochranné známky, dizajn a pod).

- zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva SR.


Ďalšie služby

- zaistenie služieb znalcov, daňových poradcov, audítorov, účtovných poradcov.

- špecifikácia na základe požiadaviek a dohody s klientom.

Rýchla právna poradňa

  • Rýchla právna poradňa spočíva v právnom poradenstve, základnej orientácii v právnom probléme, poskytnutí ucelenej a kompletnej právnej rady. Naša kancelária v tejto službe rieši problém všeobecne, neposkytuje konkrétne právne služby.

    Služby rýchlej právnej poradne poskytujeme každú pracovnú stredu v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. Maximálny čas pre jedného klienta rýchlej právnej poradne je vymedzený časovým intervalom do 30 minút.

    V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na našich telefónnych číslach a zarezervujte si u nás termín. Tí, ktorým nebude umožnené z časových dôvodov poskytnúť právnu radu v príslušný deň a čas, sa môžu zapísať na nasledujúcu termín konania rýchlej právnej poradne.

    Služba rýchlej právnej poradne je spoplatňovaná paušálne sumou 10€.

Kontaktujte ma

Meno: JUDr. Tibor Bacsó

Telefón: +421 907 664 732

Email: bacso@bacso.sk